Skip to main content

Så här hanterar eSynergetics AB personuppgifter

Här ser du vilka personuppgifter vi hanterar, varför, varifrån vi får uppgifterna, vad vi gör med dem och vilka som får ta del av dem.

Ändamålet med eSynergetics behandling av personuppgifterna

eSynergetics uppdrag är att “aktivera” leverantörerna till kunden, att på vägan av kunden förmedla och assistera kundens leverantörer att skicka leverantörsfakturor digitalt. eSynergetics hanterar också en del privata uppgifter i förbindelse med enskilda verksamheter och avdelningar.

För behandling av personuppgifter inom vårt uppdrag grundar vi i huvudsak oss på den lagliga grunden rättslig förpliktelse. När vi behandlar personuppgifter på vägan av vår/er kund, grundar vi vår behandling på en intresseavvägning där vi tillvaratar den registrerades intresse av uppdaterade regler hos kunden som kan påverka affärsrelation mellan parterna.

De här personuppgifterna behandlar eSynergetics

För att kunna utföra våra arbetsuppgifter samlar vi in och behandlar personuppgifter som organisationsnummer, för- och efternamn, adressuppgifter, epost adresser, telefonnummer och namn.

Därför behöver eSynergetics uppgifterna

eSynergetics behöver uppgifterna för att kunna kommunicera kundens ändrade/uppdaterade rutiner i förbindelse med behandlingen av leverantör relaterade affärsdokument.

eSynergetics delning av personuppgifter

eSynergetics behandlar och lagrar endast personuppgifter inom EU/EES. Utöver kunden, så delar eSynergetics inga uppgifter med någon tredje part.

Så länge sparas dina personuppgifter

eSynergetics sparar, uppdaterar personuppgifter i sitt leverantörsregister för eventuellt nya nödvändiga kommunikations behov av aktuell eller ny kund. När vi sparar dina uppgifter för andra syften än för det uttryckliga ändamålet kan det vara för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och skattelagstiftning. Då sparar vi uppgifterna endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du vissa rättigheter, nedan beskriver vi kort dina rättigheter:

  • Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång) Du har rätt att se vilka uppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna genom att begära ett registerutdrag.
  • Rätt till rättelse Om du upptäcker att något är uppgift är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. I vissa fall kan du göra korrigeringar själv, vilket vi då informerar dig om.
  • Rätt till radering Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska radera uppgifter om dig, exempelvis om dina vi behandlar personuppgifter grundat på ett samtycke och du återkallar detta. Många gånger har vi en legal skyldighet som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter.
  • Rätt till begränsning Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du exempelvis begär rättelse eftersom du anser att personuppgifterna vi behandlar är felaktiga kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.
  • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling Du har rätt att invända mot vissa behandlingar av dina personuppgifter. Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.
  • Rätt till dataportabilitet Du har rätt till dataportabilitet (överföring av personuppgifter) om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ett samtycke inhämtat från dig eller på grund av fullgörande av ett avtal med dig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Kontakt

Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål.

Om du inte är nöjd med hur eSynergetics behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta eSynergetics kundservice på telefon 08- 1215 0858

Du kan också vända dig till eSynergetics dataskyddsombud Mikael Derkert, adress eSynergetics AB, Vasagatan 10, 111 20 Stockholm eller e-post m.derkert@esynergetics.se.

Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, telefon 08-657 61 00, e-post datainspektionen@datainspektionen.se.